گروه آموزشی حرفه وفن کردستان

سوالات جشنواره ی کارگاهی حرفه وفن استان کردستان در سال تحصیلی 90-89
نویسنده : گروه آموزشی حرفه وفن کردستان - ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه: اول               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 1

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

سیم‌چین

5/0

 

 

چوب سای و سوهان چوب

5/0

 

اره آهن بر

5/0

 

نئوپان

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

فازمتر

1

 

 

رنده چوب

1

 

سوهان فلز

1

 

ماشین جوجه کشی

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار لامپ سیار با دوشاخه و کلید

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  ساخت راکت تنیس روی میز با تخته لایی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- تهیه تار و پود با روبان یا 2- ساخت یک قطعه زنجیر

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                    2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                             4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه: اول               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 2

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

سیم‌لخت کن اتوماتیک

5/0

 

 

سمبه نشان

5/0

 

دریل

5/0

 

فیبر

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

فیوز

1

 

 

سوهان چوب

1

 

قیچی ورق بر دستی

1

 

نقشه ساختمانی

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید یک پل

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت: معرق کاری  ساخت پاپیون با تخته لایی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- تهیه تار و پود با روبان یا 2- ساخت یک قطعه زنجیر

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                            2- رضا محمدی       

3- فرخ آزادگان                                                                                                                     4-  محمد پشابادی

 

 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه: اول               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 3

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

فازمتر ( فازنما)

5/0

 

 

سوزن خط کش

5/0

 

گیره

5/0

 

تخته لایی

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

کلید

1

 

 

کمان اره مویی

1

 

سوزن خط کش

1

 

تیرآهن

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید یک پل

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  ساخت راکت تنیس روی میز با تخته لایی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- تهیه تار و پود با روبان یا 2- ساخت یک قطعه زنجیر

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                    2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                             4-  محمد پشابادی

 

 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه: اول               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 4

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

فازمتر ( فازنما)

5/0

 

 

سوزن خط کش

5/0

 

گیره

5/0

 

تخته لایی

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

کلید

1

 

 

کمان اره مویی

1

 

سوزن خط کش

1

 

تیرآهن

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار لامپ سیار با دوشاخه و کلید

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  معرق کاری  ساخت پاپیون با تخته لایی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- تهیه تار و پود با روبان یا 2- ساخت یک قطعه زنجیر

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                               2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                        4-  محمد پشابادی

 

 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:دوم               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 1

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

خازن

5/0

 

 

هویه

5/0

 

مغار

5/0

 

کاغذ نقشه کشی

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

صفحه کلید

1

 

 

تخته رسم

1

 

دیود

1

 

سیم لحیم

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید دوپل ( سیم کشی کلید دو پل)

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  معرق کاری گونیای شابلون دار

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- دوخت کیف کلاسور با مقوای روزنامه دیواری یا 2- لحیم کاری قالب شیرینی

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                              2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                       4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه: دوم              

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 2

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

دیود

5/0

 

 

کلید دو پل

5/0

 

خط کش T

5/0

 

نقشه ساختمانی

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

روغن لحیم

1

 

 

راپید

1

 

مقاومت

1

 

چاپگر  کامپیوتر

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید دوپل ( سیم کشی کلید دو پل)

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت: معرق کاری  ساخت درخت نخل

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- دوخت کیف کلاسور با مقوای روزنامه دیواری یا 2- ساخت دوربین فاصله یاب

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                 2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                          4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:دوم               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 3

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

ترانزیستور

5/0

 

 

سیم لحیم

5/0

 

میل قلاب بافی

5/0

 

مغار

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

دیود

1

 

 

ترانس و دینام

1

 

کاغذ کالک

1

 

سیم ارت

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید دو پل با پریز

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  ساخت راکت تنیس روی میز با تخته لایی یا معرق کاری ساخت پاپیون چوبی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- لحیم کاری ( قالب شیرینی) یا 2- ساخت دوربین فاصله یاب

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                 2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                          4-  محمد پشابادی

 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:دوم               

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 4

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

مقاومت اهمی

5/0

 

 

الکترود یا سیم جوش

5/0

 

کلید دو پل

5/0

 

کاغذ پوستی

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

ترانزیستور

1

 

 

ماسک مخصوص جوشکاری

1

 

راپید

1

 

صفح کلید

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید دو پل روی تابلوی آموزشی با پریز و آزمایش اشتباه در بستن پیچ مشترک

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  معرق کاری ( گونیای شابلون دار )

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- لحیم کاری ( قالب شیرینی) یا 2- ساخت کیف کلاسور با مقوای روزنامه دیواری

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                    2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                             4-  محمد پشابادی

 

 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:سوم             

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 1

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

مالتی متر عقربه ای

5/0

 

 

خط کش تیره دار

5/0

 

ترانزیستور

5/0

 

فشارسنج

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

MDF

1

 

 

شیرآلات بهداشتی

1

 

موتور الکتریکی

1

 

بدنه و اسکلت دوچرخه

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: سیم کشی کلید تبدیل

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  معرق کاری با چوب ( ساخت نخل قاب عکس)

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- ماکت ساختمانی یا 2- لکه گیری لاک ناخن از روی لباس

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                    2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                             4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:سوم              

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 2

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

مالتی متر دیجیتالی

5/0

 

 

دماسنج

5/0

 

پنجه رکاب دوچرخه

5/0

 

پرگار چوب

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

روکش مصنوعی چوب

1

 

 

خط کش تیره دار

1

 

کلید تبدیل

1

 

سلف

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: بستن مدار کلید تبدیل با تابلوی آموزشی( سیم کشی کلید تبدیل)

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت: معرق کاری با چوب ( قاب عکس)

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- ماکت ساختمانی یا 2- دوخت خرگوش عروسکی

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                   2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                            4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:سوم           

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 3

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

MDF

5/0

 

 

زین در دوچرخه

5/0

 

شیر دنباله کوتاه

5/0

 

ترانزیستور

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

هدایت و ترمز دوچرخه

1

 

 

خط کش تیره دار

1

 

استون

1

 

سلف

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: سیم کشی کلید تیدیل

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت:  دوخت خرگوش عروسکی

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- ماکت ساختمانی یا 2- معرق کاری با چوب( قاب عکس) یا 3- لکه گیری لاک ناخن

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                     2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                              4-  محمد پشابادی

کتاب عشق را جز یک ورق نیست                 در آن هم نامه ای جز نام  حق نیست

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

جشنواره گارگاه و آزما یشگاه استان کردستان سال تحصیلی 90-89

فرم ثبت ‌مراحل انجام کار عملی حرفه‌و فن

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر: 

پایه:سوم              

شهرستان یا منطقه:

مدرسه راهنمایی:

زمان لازم: ‌ 30  دقیقه

شماره انتخابی: 4

عنوان

موضوع

بارم

نمره

جمع

شنا سا یی ابزار

2 نمره

گیربگس

5/0

 

 

مالتی متر دیجیتالی

5/0

 

مغزی شیر دنباله کوتاه

5/0

 

سیستم هدایت و کنترل در دوچرخه

5/0

 

کاربرد ابزار

4 نمره

فنربندی و تعلیق در خودرو

1

 

 

خط کش تیره دار

1

 

روکش مصنوعی چوب

1

 

بنزین سفید

1

 

فعا لیت شماره1                     

   5 نمره

نوع فعالیت: سیم کشی کلید تیدیل با پریز روی تابلوی آموزشی سیم کشی برق

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره2

5 نمره

نوع فعالیت: 1- معرق کاری با چوب ( قاب عکس)

 

 

 

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

سرعت عمل

1

 

کار انجام شده

1

 

فعا لیت شماره3

(اختیاری)

4 نمره

نوع فعالیت: 1- ساخت ماکت ساختمانی با مقوا یا 2- پاک کردن لکه ی لاک ناخن از روی پارچه 3- دوخت خرگوش عروسکی

 

 

انتخاب درست وسایل

5/0

 

دقت در انجام کار

1

 

طی کردن مراحل صحیح در انجام کار

1

 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

5/0

 

کار انجام شده

1

 

امتیاز نهایی

20

 

 

             

 

  اسامی داوران:

1- زهره زهرایی مقدم                                                                                                 2- رضا محمدی      

3- فرخ آزادگان                                                                                                          4-  محمد پشابادی